Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.01.2024
  • Контактна информация:

Адрес: 2087 с. Челопеч, община Челопеч, област Софийска, пл. „Освобождение” №1

e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg 

Телефон: 0800 20 003

Определен служител: Алиция Стоянова - мл. експ. "Образование, връзки с обществеността, туризъм и обществени поръчки​", Дирекция "Специализирана", съгласно Заповед №З-24/18.01.2024 г. на Кмета на Община Челопеч

Необходими документи: Заявление – по образец

Срок за предоставяне на информацията:   14 дни

Начини за заявяване за достъп до обществена информация:

  •  Център за административно обслужване в община Челопеч (писмено и устно) 
  •  Електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
  • телефон: 0800 20 003