Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDLHP5
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDLHD1

Облекчения за инвеститори в общината

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Облекчения за юридически субекти осъществяващи дейност на територията на община Челопеч, които извършват производствена дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска дейност.

Отговарят на всички законови изисквания за развитие на дейността. Имат разкрити до 20 постоянни работни места. Нямат задължения към Общината за предходни години:

•    данък недвижими имоти: 0,1 промила - минималният размер регламентиран от Закона за местните данъци и такси.
•    Освобождават се от такса битови отпадъци.
•    такси за технически и административни услуги - 50% от определените от ОбС.       
•    Ежегодно финансово подпомагане на малки и микро предприятия, съгласно правила за подпомагане.

Облекчения за инвеститори в общината
Дата на публикуване: 12.01.2021